Osvětovou činnost provádím pouze v mimosezonním období, tj. v měsících říjen až březen.

Podstatnou podmínkou z mé strany je, aby organizátor zajistil účast nejméně 50 posluchačů, kteří mají o téma zájem, a dostatek času na výklad a diskusi!

Přednáška probíhá formou výkladu s promítáním prezentace (MS PowerPoint), proto je třeba dohodnout její technické zabezpečení - důležitá je vhodná klidná místnost a plocha na promítání. Vlastní počítač a dataprojektor mohu vzít s sebou. Organizátor hradí cestu autem.

Přednášky vykonávám jménem Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum, k výběru jsou tato témata:

  1. Šlechtitelská práce
    Medná užitkovost - reprodukční a produkční složky a jejich význam v různých typech snůšky. Hodnocení medné užitkovosti a jeho možná zkreslení. Odhad plemenné hodnoty matek. Etologické vlastnosti (rojivost, mírnost, sezení, uspořádání hnízda aj.). Aditivita genů a heteroze. Metody plemenitby v chovu včel. Selekce včel na odolnost proti infekčním chorobám - čistící instinkt, odolnost larev a další principy odolnosti. Principy varroatolerance a jejich možné využití v praktickém šlechtění. Zásady šlechtění včel v praktickém chovu. Důraz na životaschopnost včel - vysvětlení a aplikace v praxi.

  2. Varroóza včel a varroatolerance
    Vývoj populace kleštíka včelího a co ji ovlivňuje, souvislosti s plodností včelstva, klimatické faktory, reinfekce. Monitorování nárůstu populace kleštíka a volba opatření na ochranu včel, varroazásuvky. Přehled hlavních včelích virů a jejich vztah k působení roztočů ve včelstvu, souvislosti s kolapsy včelstev, vícenásobné infekce viry, přenosy virů. Praktické léčení včelstev, význam účinnosti léčení. Principy varroatolerance a možnosti využití pro šlechtění včel.

  3. Cesty a bariéry šíření moru včelího plodu
    Původce moru a odolnost jeho spor. Hlavní způsoby šíření moru a posouzení jejich závažnosti. Likvidace zdrojů nákazy, desinfekce. Schopnosti obrany včel proti nemoci - principy odolnosti včelstva, resp. larev, vliv síly infekčního tlaku, existence velkých rozdílů v citlivosti a odolnosti vůči moru. Sociální principy odolnosti včel, imunita larev - význam imunopeptidů. Protisměrné působení infekčního tlaku a odolnosti včelstva a projev nemoci. Situace ve volné přírodě a v chovech včel.